top of page

Algemene Voorwaarden

 1. De Beste Scheidingspartner BV begeleidt bij alle trajecten van een echtscheiding of problemen die voortvloeien uit een echtscheiding. De juridische activiteiten worden daarbij uitbesteed aan meewerkende partners van het bedrijf en vallen onder hun verantwoording.  

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere gewijzigde, aanvullende of vervolgopdracht, die wordt gegeven aan De Beste Scheidingspartner BV of de daarvoor werkende (rechts)personen. Met de verlening van de opdracht en de aanvaarding ervan door De Beste Scheidingspartner BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Zij uitdrukkelijk worden ook bedongen voor de (rechts)personen die bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld.

 3. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt en aanvaard door De Beste Scheidingspartner BV. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die voor of ten behoeve van De Beste Scheidingspartner BV, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en de opdracht eindigt niet door hun dood, ook niet indien het de bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

 4. De Beste Scheidingspartner BV conformeert zich aan de AVG. Zij zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever zo goed als mogelijk waarborgen, met dien verstande dat de opdrachtgever hierbij toestemming verleent om bij de communicatie gebruik te maken van email en zijn/haar gegevens binnen de organisatie van De Beste Scheidingspartner BV ter kennis te brengen van behandelaar(s) dan wel relatiebeheerder(s).

 5. De Beste Scheidingspartner BV is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en van ongebruikelijke transacties van cliënten onder omstandigheden bij de autoriteiten melding te doen, zonder de cliënt daarvan in kennis te mogen stellen. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig daarvoor zijn toestemming te geven.

 6. De opdracht aan De Beste Scheidingspartner BV houdt mede de bevoegdheid in om namens opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten, zoals deurwaarders, koeriers etc. De Beste Scheidingspartner BV  is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, dan tot hetgeen de betrokken derde ter zake aan De Beste Scheidingspartner BV verschuldigd is.

 7. De opdrachtgever vrijwaart De Beste Scheidingspartner BV tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de opdracht met opdrachtgever.

 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de tarieven zoals die door De Beste Scheidingspartner BV van tijd tot tijd worden vastgesteld. Daarnaast zullen de ten behoeve van de cliënt betaalde kosten c.q. verschotten in rekening worden gebracht, met een vervaltermijn van      30 dagen. Over het honorarium en de verschotten is BTW verschuldigd. De Beste Scheidingspartner BV kan altijd een voorschot in rekening brengen voor verrichtte, te verrichten werkzaamheden, betaalde en/of te betalen verschotten.

 9. Klachten over een declaratie dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum te worden ingediend bij De Beste Scheidingspartner BV. Indien niet binnen die termijn van 30 dagen schriftelijk een klacht is ingediend bij De Beste Scheidingspartner BV, dan wordt de declaratie geacht te zijn aanvaard. 

 10. Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Indien De Beste Scheidingspartner BV invorderings-maatregelen treft tegen de opdrachtgever dan is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten voor die invorderings-maatregelen verschuldigd, van minimaal 15% berekend over het saldo van de openstaande declaraties en van ten minste € 500,–.

 11. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van De Beste Scheidingspartner BV leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door De Beste Scheidingspartner BV afgesloten beroepsaanprakelijkheids-verzekering en/of algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan De Beste Scheidingspartner BV in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar door de opdrachtgever betaalde honorarium met een maximum van € 10.000,–.

 12. Een vordering tot schadevergoeding op De Beste Scheidingspartner BV vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

 13. Op de rechtsverhouding tussen De Beste Scheidingspartner BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en De Beste Scheidingspartner BV kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

 14. Deze algemene voorwaarden zijn in meerdere talen beschikbaar. Ingeval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn. 

bottom of page